Standpunten

Zoeken

Algemeen

Gelijke kansen en eerlijk delen voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, cultuur of geslacht: dat zijn voor de PvdA de kernpunten. Gelijke kansen op onderwijs, werk en inkomen; een rechtvaardige verdeling van welvaart en van woonmogelijkheden; een schoon en aantrekkelijk leefmilieu en voor iedereen toegankelijke natuur- en recreatiegebieden – het zijn bij uitstek onderwerpen waar het

Lees verder

Cultuur en Sport

- culturele initiatieven op regionaal niveau ondersteunen - breedtesport voor jongeren ondersteunen - jaarlijks een bijdrage geven aan één topsportevenement of voor één regionale accommodatie

Lees verder

Economie

De provincie Utrecht mag zich met recht het kloppend hart van Nederland noemen. Door haar centrale ligging is zij aantrekkelijk voor bedrijven en behoort ze tot de economisch vitaalste regio’s van Europa. Sterk vertegenwoordigde sectoren zijn zakelijke dienstverlening, informatie- en communicatietechnologie, creatieve industrie en life sciences, groeisectoren die zorgen voor werk. En dat hebben we

Lees verder

Energie en Duurzaamheid

• Een provinciaal Energiefonds (revolving fund) om de ontwikkeling en toepassing van schone technologie voor energieopwekking in zoveel mogelijk vormen te stimuleren • De energievoorziening van Utrecht is in 2020 voor meer dan 16% duurzaam (door toepassing van zonne- en windenergie, aardwarmte, bio vergisting, etc.) als opmaat naar een klimaat neutrale provincie in 2040 • Een Regionaal Energie Akkoord als vertaling van het Nationaal Energie Akkoord, op te stellen met alle betrokken partijen

Lees verder

Financiën

• Gemeenten in 2015 waar nodig nog ondersteunen bij het invullen van hun nieuwe verantwoordelijkheid voorde jeugdzorg • Samen met gemeenten zoeken naar verbetering doelmatigheid en bestuurskracht, bevorderen regionale samenwerking, geen opgelegde herindelingen • Werkgelegenheid bevorderen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, bij aanbestedingen en bij de provincie zelf

Lees verder

Jeugdzorg

In 2015 zijn de taken van de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Belangrijk voor veel mensen; wij laten geen kind in de steek. In de afgelopen tijd is er goed werk gedaan, ook politiek, om dit goed te laten verlopen. Voor de PvdA stopt daar de verantwoordelijkheid niet. We staan voor een goede overdracht, kennisborging

Lees verder

Landelijk Gebied

• Verduurzamen van de landbouw door verdroging en vermesting tegen te gaan. Niet-grondgebonden agrarische productie zoveel mogelijk clusteren, maar geen megastallen • Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen • Voldoende en betaalbare recreatiemogelijkheden dicht-bij-huis. Fijn vertakt stelsel van wegen en paden maakt landelijk gebied toegankelijk voor recreant. Provincie stimuleert natuur in groene-contourgebieden en zet daar extra natuurgeld voor in. • Behoud van het aantrekkelijke en gevarieerde Utrechtse landschap door landschapstoets op plannen voor woningen, (boeren)bedrijven, wegen, etc. aan de hand van de streekeigen kenmerken van de zes landschappen van Utrecht volgens de provinciale Kwaliteitsgids.

Lees verder

Openbaar vervoer

- milieuvriendelijke vormen van mobiliteit - één vervoers- of infrastructuurautoriteit voor de provincie Utrecht

Lees verder

Ruimte

• De ruimte in de provincie efficiënt inrichten en duurzaam gebruiken. Geen ‘nieuw’ als ‘oud’ kan worden opgeknapt, en nieuwbouw binnen bestaande kernen • Een provinciaal aanvalsplan tegen leegstaand vastgoed en verrommeling; prioriteit geven aan transformatie en als nieuwbouw wordt toegestaan, verouderde panden slopen • Een regionale aanpak voor detailhandel en sociaal ondernemen in leegkomende winkelpanden voor vitale winkelgebieden en levendige dorpskernen en binnensteden

Lees verder

Sociaal

De PvdA geloof erin dat men een samenleving naar elkaar om moet kijken. Wij zien daar een sterke rol voor de overheid om dat te organiseren. Of het nu gaat om het ontmoeten van elkaar, kennis opdoen, of moeilijke situaties makkelijker maken. De provincie heeft een aantal mogelijkheden om dat te stimuleren en heeft daarnaast

Lees verder

Verkiezingsprogramma PS2015

Lees hier het PvdA verkiezingsprogramma dat we voor de Statenperiode 2015-2019 opgesteld hebben.

Lees verder

Verkiezingsprogramma WS2015

Lees hier het PvdA verkiezingsprogramma voor het waterschap De Stichtse Rijnlanden dat we voor de periode 2015-2019 opgesteld hebben.

Lees verder

Water

Veiligheid, voldoende water en schoon water. Veiligheid is onze eerste en belangrijkste taak. Iedereen in Nederland moet veilig kunnen wonen en werken. Het waterschap adviseert andere overheden waar dat veilig kan. We gaan de rivierdijken versterken, opdat ze opgewassen blijven tegen het toenemende water dat de klimaatproblematiek (stijging zeespiegel, hevige regenbuien en extreme droogtes) met

Lees verder

Wegen

Utrecht is een drukke provincie, zeker op de weg. Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor economische ontwikkelingen en het genereren van banen. Nadrukkelijk kiest de PvdA voor goed toegankelijk en betaalbaar OV en fiets en het optimaal benutten van de bestaande wegen. Voor de bereikbaarheid van dunbevolkte gebieden en bijzondere groepen als ouderen,

Lees verder

Werk

• De regionale samenwerking van overheid, bedrijfsleven en onderwijs versterken, ook over de provinciegrenzen heen • Kansrijke sectoren als zorg&techniek, ICT, duurzame bouw en de creatieve industrie stimuleren met speciale aandacht voor banen op MBO-niveau • Innovatieve starters ondersteunen en de toegang van het MKB tot financiering bevorderen • De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren door per jaar tenminste 2000 leerwerkplekken en stageplaatsen te creëren • Utrecht nationaal en internationaal profileren als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven

Lees verder

Wonen

• Regionale woonvisies en woningbouwprogramma’s voor een gevarieerd en passend woningaanbod. Hierin worden ook afspraken gemaakt over voldoende betaalbare sociale woningbouw • Voortzetting van een breed en flexibel provinciaal fonds wonen en stedelijke vernieuwing ten behoeve van binnenstedelijke vernieuwing, bewonersinitiatieven en duurzame pilots op dat terrein

Lees verder

Zorg

Wij willen goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt en een einde aan verspilling van zorg geld. Waarbij iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Dat kan voor de één betekenen dat een scootmobiel passend is, en voor een ander hulp in het huishouden. Ieder mens is

Lees verder