Standpunten

Zoeken

1 Zeker zijn van een goede baan

De PvdA vindt dat economische groei de verschillen tussen mensen kleiner moet maken, niet groter. Daarom moet het roer om, het gaat niet om ‘meer’ groei maar om ‘betere’ groei.

Lees verder

2 Zeker zijn van goed onderwijs

We willen dat jongeren een baan vinden, werknemers baanzekerheid hebben en mensen zonder baan meer kansen krijgen.

Lees verder

3 Zeker zijn van een betaalbare woning

De PvdA wil primair inzetten op binnenstedelijke verdichting, maar wel op een gezonde en leefbare manier.

Lees verder

4 Zeker zijn van mobiliteit

De PvdA zet vol in op openbaar vervoer en fiets; zo kan iedereen meedoen en bieden we alternatieven voor de auto.

Lees verder

5 Zeker zijn van schone energie

We moeten onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) verminderen en vaart maken met de omschakeling naar energiebronnen waarmee we geen broeikasgas produceren: zon, wind, aardwarmte, biovergisting, etc.

Lees verder

6 Zeker zijn van een aantrekkelijk buitengebied

Het gevarieerde landschap, het prachtige cultureel erfgoed en de natuur beschermen we tegen de permanente druk van verstedelijking en landbouw.

Lees verder

7 Zeker zijn van invloed

De PvdA wil de inwoners meer een directe rol en verantwoordelijkheid geven over hun eigen leefomgeving.

Lees verder

8 Zeker zijn van krachtige gemeenten

De PvdA wil geen gemeentelijke herindeling van bovenaf opleggen maar wel ruimte geven aan gemeenten om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en regionale samenwerking stimuleren en faciliteren.

Lees verder

Verkiezingsprogramma PS 2019

Lees hier het PvdA verkiezingsprogramma dat we voor de Statenperiode 2019-2023 opgesteld hebben.

Lees verder

Verkiezingsprogramma Waterschap HDSR 2019

Lees hier het PvdA verkiezingsprogramma voor het waterschap De Stichtse Rijnlanden dat we voor de periode 2019-2023 opgesteld hebben.

Lees verder