Standpunten

Zoeken

1 | Wonen in de provincie

Er moeten snel meer nieuwe woningen gebouwd worden. De PvdA wil dat van alle nieuwe woningen 40% sociaal, en 40% betaalbare koop of middenhuur is. Zodat een thuis weer bereikbaar en betaalbaar wordt voor iedereen. Voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen stellen we subsidie beschikbaar.

Lees verder

2 | De groene provincie

We koesteren onze groene provincie. De PvdA wil 3.000 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden aanleggen. En zorgen voor voldoende groen in bestaande buurten en wijken. Zo houden we de provincie gezond en leefbaar.

Lees verder

3 | De klimaatneutrale provincie

Het staat buiten kijf dat we de opwarming van de aarde moeten stoppen door van de fossiele brandstoffen kolen, olie en gas over te stappen naar bronnen die geen broeikasgas produceren, zoals zon, wind, waterkracht en aardwarmte.

Lees verder

4 | De werkende en lerende provincie

De provincie Utrecht is een economisch sterk gebied. Er is veel werkgelegenheid, een hoge arbeidsdeelname en een betrekkelijk jonge beroepsbevolking (met name in de stad Utrecht). Daar mogen we trots op zijn. Er is een mooi netwerk van MBO’s, HBO’s en universiteit, waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen.

Lees verder

5 | De mobiele provincie

De provincie kiest en betaalt de bedrijven die het vervoer per bus en tram in Utrecht voor hun rekening nemen en bepaalt waar en hoe vaak bussen en trams rijden. Zij is ook verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de provinciale wegen en fietsroutes, kortom: een belangrijke taak van de provincie is het mogelijk maken van de mobiliteit van haar inwoners, de manier waarop die zich verplaatsen.

Lees verder

6 | De bruisende provincie

Met 10.000 nieuwe huizen per jaar en een enorme uitbreiding van de werkgelegenheid gaat het aantal inwoners van Utrecht fors groeien. Maar het leven is meer dan alleen wonen en werken. Meer inwoners vraagt ook meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en meer cultureel aanbod. Nieuwe gebiedsontwikkeling mag niet ten koste gaan van het vele erfgoed dat de provincie rijk is.

Lees verder

7 | De zichtbare provincie

Het zogeheten middenbestuur, de provincie, is bij inwoners tamelijk onbekend. De meeste Nederlanders hebben een duidelijker beeld van de Rijksoverheid en de gemeenten en van wat die voor hen (kunnen) doen.

Lees verder

8 | De investerende provincie

Een sociale provincie is ook een provincie die zijn huishoudboekje op orde heeft. En waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De PvdA heeft niet alleen veel goede ideeën voor Utrecht, maar maakt ook duidelijke financiële keuzes. Keuzes die zorgen dat het geld terecht komt bij zaken voor mensen die dit het hardst nodig hebben.

Lees verder

Basisbanen

Een betaalde baan is nog lang niet voor iedereen bereikbaar. De PvdA wil samen met gemeenten 200 basisbanen beschikbaar maken.

Lees verder

Betaalbare woningen

Er moeten snel en veel extra woningen worden gebouwd. De PvdA wil dat van alle nieuwe woningen 40% sociale huur is en 40% betaalbare koop en middendure huur.

Lees verder

Gratis openbaar vervoer

Openbaar vervoer moet overal en voor iedereen beschikbaar zijn. Daarom investeren we in betere busverbindingen in de dorpen en maken we de bus en de tram voor minima gratis.

Lees verder

Leefbare wijken en vitale dorpen

Nieuwbouw is nodig om dorpen vitaal te houden. In alle wijken willen we veel groen en er moeten scholen en winkels in de buurt zijn.

Lees verder

Meeprofiteren van energieopwekking

De PvdA wil dat omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van een zonneveld of windpark, zodat zij meeprofiteren van de opbrengsten.

Lees verder

Meer ruimte voor de natuur

Groen groeit mee: we leggen 3.000 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden aan.

Lees verder

Minimumloon € 14,00

Steeds meer werkenden leven in armoede. Daarom willen we een minimumloon van €14,00 bij de provincie, maar ook bij bedrijven waar de provincie mee samenwerkt.

Lees verder

Ruim baan voor de fiets

We zorgen voor een sluitend netwerk van comfortabele fietsroutes.

Lees verder

Toekomst voor onze boeren

Om de natuur te beschermen moeten boeren anders gaan werken. We helpen de boeren in de omschakeling naar biologische of kringloop landbouw.

Lees verder

Woningisolatie

We stellen geld beschikbaar aan gemeenten om eigenaren van slecht geïsoleerde woningen te helpen met subsidies en leningen om hun huis te isoleren.

Lees verder

Waar ben je naar op zoek?