Statenfractie Utrecht

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Lid Gedeputeerde Staten

Binnenstedelijke ontwikkeling, wonen, gezonde leefomgeving, cultuur & erfgoed, organisatie en sociale agenda
Marieke Lejeune

Marieke Lejeune

Statenlid en fractievoorzitter

Ruimtelijke ontwikkeling, omgevingsvisie/wet, Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), wonen en binnenstedelijke ontwikkeling, bedrijventerrein en kantorenvisie, bestuur, overheid, rekenkamer, Europa, economie, onderwijs en stageplekken, sociale agenda
Wilma de Boer-Leijsma

Wilma de Boer-Leijsma

Statenlid

Energietransitie, klimaat, gezonde leefomgeving, luchtkwaliteit, luchtvaart, cultuur en erfgoed, kunst en educatie, communicatie
Annet Krijgsman

Annet Krijgsman

Statenlid

Oppervlaktewater, grondwater, waterschappen, bodemdaling en verdroging, natuur, stikstof, landbouw, faunabeheer en dierenwelzijn
Gert Mulder

Gert Mulder

Statenlid

Openbaar vervoer, N-wegen, verkeersprojecten, fiets en voetganger, vergunningen, toezicht, handhaving, toerisme en recreatie, sport, financiën, planning-en-controlcyclus, accountant
Bert Veenstra

Bert Veenstra

Commissielid