8 | De investerende provincie

Een sociale provincie is ook een provincie die zijn huishoudboekje op orde heeft. En waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De PvdA heeft niet alleen veel goede ideeën voor Utrecht, maar maakt ook duidelijke financiële keuzes. Keuzes die zorgen dat het geld terecht komt bij zaken voor mensen die dit het hardst nodig hebben.

In de afgelopen bestuursperiode is de provincie mede onder leiding van de PvdA weer financieel op orde gekomen, waardoor zij in staat is tijdig een goede en door de accountant goedgekeurde jaarrekening op te stellen.

Daardoor heeft de provincie veel geld kunnen steken in versnelling van de woningbouw en in natuurontwikkeling. De hogere uitgaven zijn voor een deel betaald uit reservepotjes die toch niet werden gebruikt. Die reserves zijn daardoor kleiner geworden, maar de provincie is financieel gezond gebleven.

Wat vindt de PvdA?

De uitgaven die we de afgelopen jaren hebben gedaan, blijven nodig. Verder kosten de plannen die we in dit programma hebben opgenomen, ook geld. Maar we willen de provincie niet in de rode cijfers laten belanden. Dat hoeft ook niet als we sober zijn met uitgaven voor bestaande taken, ongebruikte reservepotjes aanspreken en de opslag die iedere provincie op de motorrijtuigenbelasting mag leggen (de “opcenten”), die in Utrecht laag is, gelijk trekken met het landelijke gemiddelde. Zo kunnen we én onze plannen uitvoeren én blijft de provincie de komende jaren financieel sterk.

Wat gaan we doen?

We hebben onze wensen in dit programma financieel vertaald, zodat de gevolgen voor het provinciale huishoudboekje duidelijk zijn. Voor de voorstellen die wij voor de komende vier jaar doen, is ruim 100 miljoen Euro extra nodig.

 • Om woningbouwprojecten te versnellen trekken we de komende vier jaar 30 miljoen Euro uit. Daarnaast stellen we 20 miljoen Euro beschikbaar om gemeenteleningen voor het verduurzamen van woningen aan te vullen en jaarlijks 1,35 miljoen Euro voor duurzaamheidssubsidies.
 • Om het openbaar vervoer te verbeteren en gratis te maken voor minima en om de regiotaxi te behouden trekken we jaarlijks 11 miljoen Euro uit.
 • We stellen jaarlijks 3 miljoen Euro beschikbaar om van 200 basisbanen bij gemeenten de helft van de kosten voor onze rekening te nemen.
 • Voor extra investeringen in doorgaande fietsroutes rekenen we 7 ton kapitaallasten, wat goed is voor ongeveer 20 miljoen Euro extra voor het fietsen.
 • Om gemeenten te ondersteunen trekken we jaarlijks 750.000 Euro uit, waarmee ze onder meer goede woonzorgvisies kunnen opstellen.
 • Voor versterking van de handhaving van milieuregels nemen we jaarlijks een half miljoen Euro op in de begroting.
 • We verhogen de subsidie voor het Bibliotheek Service Centrum met 1,5 miljoen Euro per jaar voor lokale programma’s om laaggeletterdheid te bestrijden.
 • Voor cultuur en voor onderwijs en arbeidsmarkt trekken we per jaar 4,8 miljoen Euro extra uit.
 • Voor de versterking van de publieksfunctie van de provincie stellen we jaarlijks 400.000 Euro beschikbaar.

Uiteraard staat de PvdA voor een gezonde, sluitende begroting. Om onze wensen te betalen gebruiken we voor een deel het overschot op de begroting. Daarnaast dekken we de extra uitgaven op de volgende manieren, waarbij we incidentele (eenmalige) uitgaven dekken met incidentele middelen en structurele uitgaven (die elk jaar terugkomen) met structurele middelen.

 • We passen de opcenten op de motorrijtuigenbelasting aan tot het landelijke gemiddelde.
 • In de begroting is een post Onvoorzien opgenomen, die nooit wordt gebruikt. We brengen die post terug tot een minimum.
 • We bouwen de begroting opnieuw op via de methode van zero based budgeting, zodat uitgaven waarvan het doel niet (meer) helemaal duidelijk is komen te vervallen.
 • We spreiden vervangingsinvesteringen over een langere periode, waarmee we kapitaallasten uitstellen.
 • Voor de versnelling van de woningbouw en de duurzaamheidssubsidies zetten we de saldireserve in

Waar ben je naar op zoek?