6 | De bruisende provincie

Met 10.000 nieuwe huizen per jaar en een enorme uitbreiding van de werkgelegenheid gaat het aantal inwoners van Utrecht fors groeien. Maar het leven is meer dan alleen wonen en werken. Meer inwoners vraagt ook meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en meer cultureel aanbod. Nieuwe gebiedsontwikkeling mag niet ten koste gaan van het vele erfgoed dat de provincie rijk is.

Het programma ‘Groen groeit mee’ laat goed zien hoeveel nieuwe recreatiemogelijkheden er de komende jaren ontwikkeld moeten worden. In de cultuur- en erfgoed nota ‘Voor jong en altijd’ heeft het provinciebestuur een stevige visie op cultuur neergezet. In de coronatijd liep de provincie voorop om de cultuursector er doorheen te helpen. De basis is er dus, maar het tijdperk na corona en de groei van de provincie vragen om extra investeringen.

Wat vindt de PvdA?

Het is ontzettend belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met cultuur. In het basisonderwijs is dat behoorlijk op orde, maar in het voortgezet onderwijs is er nog een wereld te winnen. Vooral op veel vmbo-scholen ontbreekt het aan cultuur in de klas. Dat moet veranderen, vindt de PvdA.

Nu corona voorbij is, zijn veel festivals gelukkig weer terug. Maar ze hebben het vaak zwaar. Corona heeft niet alleen flinke gaten in hun financiële reserves geslagen, ook zijn veel ervaren medewerkers iets anders gaan doen. Een bruisende provincie kan in de ogen van de PvdA niet zonder festivals. Wij willen (niet-commerciële) festivals daarom langjarig ondersteunen. Grote festivals kunnen wel geluidsoverlast veroorzaken die over gemeentegrenzen heengaat. De provincie moet erop toezien dat daarover afstemming tussen de betrokken gemeenten plaatsvindt.

De komende jaren moet ruim 3.000 hectare aan recreatiegebied en verbindingen tussen recreatie-gebieden worden aangelegd. Die moeten net als de bestaande gebieden worden beheerd. De verantwoordelijkheid voor de aanleg en het beheer zijn erg versnipperd over recreatieschappen, plassenschappen, gebiedscommissies, gemeenten, de provincie en organisaties als Staatsbosbeheer en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De PvdA vindt dat de provincie daar meer eenheid in moet brengen. Samenwerken loont, zeker als het gaat om het krijgen van subsidies uit nationale en Europese potten.

De cultuurhistorische atlas brengt het vele erfgoed in de provincie prachtig in beeld. Wij willen bij gebiedsontwikkelingen dat erfgoed behouden en versterken daarmee de rijke historie van onze provincie voor haar inwoners zichtbaar maken.

Wat gaan we doen?

  • We verdubbelen de cultuurimpuls voor het voortgezet onderwijs en zetten het extra geld vooral in op de Vmbo-scholen.
  • Ieder kind op de middelbare school krijgt een museumjaarkaart.
  • De provincie ondersteunt streekmusea.
  • De provincie breidt haar rol als samenwerkingspartner voor de cultuur- en erfgoedsector uit.
  • Als het herstel van de coronaperiode langer duurt, blijft de provincie de culturele sector gedurende die tijd steunen. We bieden ook steun vanwege de stijgende energiekosten.
  • We stellen jaarlijks extra geld beschikbaar om restauratie-achterstanden in het cultureel erfgoed (buitenplaatsen, Rijksmonumenten, Unesco-erfgoed) in te halen.
  • Adviseurs cultureel erfgoed worden vast onderdeel van de flexpool versnelling woningbouw.

We maken werk van de plannen in “Groen groeit mee”. Daarvoor neemt de provincie het initiatief om met alle betrokken partijen de aansturing van de aanleg en het beheer van recreatiegebieden op één plek te organiseren. Bij het inschrijven op Rijks- en Europese subsidies neemt de provincie het voortouw.

Waar ben je naar op zoek?