7 | De zichtbare provincie

Het zogeheten middenbestuur, de provincie, is bij inwoners tamelijk onbekend. De meeste Nederlanders hebben een duidelijker beeld van de Rijksoverheid en de gemeenten en van wat die voor hen (kunnen) doen.

Maar ook het beleid en de besluiten van de provincie hebben grote invloed op het dagelijkse leven van de Utrechters. Waar woningen worden gebouwd, wegen worden aangelegd, het openbaar vervoer, het plaatsen van windmolens en de aanleg van zonneparken, het aanpakken van de stikstofcrisis en de aanleg van recreatiegebieden: allemaal zaken die over de grenzen van gemeenten heengaan en waar de provincie zich daarom mee bezig houdt, en de opsomming is nog lang niet volledig.

Het is belangrijk dat inwoners van de provincie zich daarvan meer bewust worden. Niet omdat de provincie zo graag in het zonnetje wil staan, maar omdat alleen mensen die weten en begrijpen wat de provincie doet daar als burger invloed op kunnen uitoefenen.

Wat vindt de PvdA?

In de provincie Utrecht staat de menselijke maat voorop. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat het provinciebestuur bij het afwegen van belangen ook het hunne betrekt. Dat vertrouwen is niet vanzelfsprekend en moeten we verdienen door dienstbaar te zijn en toezeggingen en beloftes na te komen. Dat geldt voor bedrijven en gemeenten trouwens niet minder dan voor de individuele burger.

Daarnaast moeten de inwoners van de provincie bij het beleid worden betrokken en daar invloed op kunnen uitoefenen. En dat beleid moet gericht zijn op verbetering van de leefomstandigheden en de sociaal-economische en maatschappelijke positie van alle inwoners en tweedeling op alle fronten tegengaan.

Wat gaan we doen?

  • Er komt een loket (ook digitaal) waar inwoners van de provincie terecht kunnen met vragen, maar ook met hun opvattingen over wat de provincie doet of zou moeten doen. Zij krijgen ook te horen wat daarmee is of wordt gedaan.
  • De provincie werkt samen met maatschappelijke (burger)initiatieven, zeker op voor de provincie belangrijke terreinen als de overgang naar duurzame energiebronnen, het oplossen van de woningnood, de stikstofcrisis en het openbaar vervoer. Daarbij moet helder zijn wat burgers kunnen verwachten. De provincie maakt daar duidelijke richtlijnen voor.
  • In speciaal voor hen georganiseerde bijeenkomsten krijgen leerlingen van de diverse scholen in het voortgezet onderwijs en nieuwe Nederlanders de kans kennis te maken met het provinciebestuur en zijn activiteiten.
  • We werken met nieuwe vormen van democratie, met inwonersparticipatie en co-creatie. Van groot belang is dat we burgers betrekken bij de vormgeving van het beleid en niet alleen bij de uitvoering.
  • De provincie benoemt een eigen ombudsman, waar inwoners terecht kunnen voor alle problemen
  • die zij ervaren in contact met de Provincie. Een onafhankelijke specialist zit klaar om klachten en vragen van inwoners te beantwoorden en kan mogelijk een onderzoek starten naar het handelen van de provincie.
  • De provincie organiseert halfjaarlijkse bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden in de provincie, die daar van gedachten kunnen wisselen over het provinciale beleid.

Waar ben je naar op zoek?