Bodem en Water

2 april 2021

Van de vier elementen uit de fysieke wereld hadden we er twee als onderwerp van bespreking tijdens de laatste commissievergadering Ruimte, Groen en Water (RGW). Bodem en Water; hardheid en inflexibiliteit in combinatie met cohesie en flexibiliteit, samen in een concept programma voor onze Provincie voor de periode 2022 tot 2027. Het beleidsthema heeft als ambitie het realiseren van een duurzaam, klimaatbestendig en robuust bodem- en watersysteem.

Waar gaat dat dan over? Een systeem dat blijvend veerkrachtig kan omgaan met grote hoeveelheden neerslag en droogte; een duurzaam gebruik van de ondergrond met als uitgangspunt dat gebruik en functies van die ondergrond in samenhang met de bovengrondse activiteiten worden bekeken; het op een veilige manier gebruiken van duurzame energie die het systeem levert en het optimaal benutten daarvan; het duurzaam neutraliseren van verontreinigingen als, medicijnresten, microplastics en PFAS; altijd voldoende en schoon drinkwater beschikbaar hebben; al met al, een klimaatbestendige, gezonde en waterveilige provincie Utrecht.

Een prachtig thema natuurlijk, waarin de huidige coalitie in 69 beleidskeuzes laat zien waarom provinciale politiek ertoe doet. Met daadkracht, her en der een uitgestoken hand en in nauwe samenwerking met partners als het Rijk, buurprovincies, waterschappen en Gemeenten.

Mijn inbreng, en daarmee de inbreng van de PvdA, was als volgt: wij dringen aan op het meer kwantitatief en operationeel formuleren van de beleidsdoelstellingen (maak ze SMART). Bij de bodemdaling in het Veenweide gebied is de doelstelling om deze daling met 50% te remmen.

We vinden dat Waterschappen dan ook de politieke ruimte moeten hebben om deze doelstelling met peilbesluiten te kunnen realiseren.

We benadrukken ook onze politieke wens om meer, vrij toegankelijke, zwemlocaties te realiseren. Daarbij willen we dat bij vergunningen voor het onttrekken van grondwater de maatschappelijke baten en lasten in evenwicht zijn en blijven. Ook voor commerciële grootverbruikers in onze provincie als Vrumona en United Soft Drinks.

We vragen ook aandacht voor de soms nog ontoereikende kwaliteit van het grondwater bij drinkwaterwinningen. Kwaliteitsverslechteringen treden nu nog op als gevolg van historische verontreinigingen door meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

En zo’n inbreng komt tot stand ook na afstemming met onze vrienden in de PvdA fractie van HDSR waterschap. Fijne synergie wanneer je als politieke partij in alle bestuurslagen vertegenwoordigd bent!

Waar ben je naar op zoek?