Gewestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Eemnes

Door Quincy van den Berg op 21 september 2018

Agenda

Gewestelijke vergadering, zaterdag 29 september 2018,

Locatie: gemeentehuis Eemnes, Zuidersingel 1, 3755 AZ Eemnes
Inloop vanaf 09.30 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.30 uur

 1. Opening, welkom heten en introductie van de agenda.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen
 3. Vaststellen verslag vergadering 14 juli 2018
 4. Vaststelling programma voor het Waterschap
  Er zijn alleen textuele voorstellen ingediend. Die gaan verwerkt worden.
 5. Vaststelling programma voor de provincie
  Op de site vindt je het concept-programma en nu ook een stuk met alle ingediende wijzigingsvoorstellen en het preadvies van het gewestelijk bestuur.
 6. Aangepaste Begroting
  De begroting is aangepast t.g.v. de bijdrage aan de landelijke partijkas die aan afdelingen en gewesten is gevraagd. Bij het berekenen is gekeken naar de vermogenspositie van het gewest over de periode 2011 – 2017, daarbij is de reservering voor de verkiezingen buiten beschouwing gebleven. De bijdrage door het gewest is € 16.000. Een bedrag wat ten laste van de reserve en de exploitatie 2018 is gebracht.
 7. Verkiezing kascommissie
  Er moet een nieuw lid worden benoemd: Maarten van Dijk, fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht, heeft toegezegd dit te willen doen en kan dus worden benoemd.
 8. Actualiteiten uit de PS fractie, door Rob van Muilekom
 9. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR)
 10. Actualiteiten uit het Waterschap AGV
 11. Rondvraag en sluiting

Stukken

2 agenda 2018, 09, 29

3 Verslag 2018, 07,14

4 Concept Verkiezingsprogramma HDSR 2019 Utrecht 5 september 2018

5 Concept Verkiezingsprogramma PS 2019 Utrecht september 2018

5b AMENDEMENTEN bij het concept-programma PS

5c Twee Amendementen ROCOV 19 september

6 Gewijzigde begroting 2018

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg komt uit Amersfoort. Hij is actief geworden tijdens de campagne. Op de ALV van 30 september 2023 is hij benoemd als secretaris van het gewest.

Meer over Quincy van den Berg

Waar ben je naar op zoek?