Door op 12 december 2014

Gewestelijke vergadering 13 december 2014 in Amersfoort

Locatie: Amersfoort, Stadscafé De Observant, stadhuisplein 7, 3811LM

Vanaf 10.00 uur

(zie bijgevoegde

Routebeschrijving Stadscafe Observant)

 

In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschapbestuur van maart 2015 staan we voor een zeer belangrijke gewestelijke vergadering.

Drie belangrijke onderwerpen. De programma’s van onze partij voor Provinciale Staten van de provincie Utrecht (PS) en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) worden vastgesteld. De kandidatenlijsten voor PS en HDSR worden vastgesteld. Het bestuur van het gewest heeft de ontwerpen van deze vergaderstukken tijdens haar vergadering van 25 november jl. vastgesteld. Deze ontwerpen liggen nu ter besluitvorming tijdens deze vergadering voor. Wij verzoeken om amendementen op de programma’s uiterlijk 5 december 2014 schriftelijk aan ondergetekende (email: [email protected]) te sturen, zodat het bestuur in de gelegenheid is daarover een preadvies te formuleren. Het laatste belangrijke onderwerp tijdens deze vergadering is besluitvorming over de voorgestelde lijstverbinding met Groen Links voor de PS verkiezing.

Alle reden om erbij te zijn, denken wij! Mogen wij ervan uit gaan dat alle afgevaardigden vanuit de afdelingen naar het gewest er ook zullen zijn?  Bij afwezigheid zonder dat via de afdeling een vervanger is benoemd, gaat uw stem verloren. Alle leden uit ons gewest zijn van harte welkom!

En dan nog even dit:  Als een waterschap in meerdere provincies ligt, bestaat de gewestelijke vergadering uit de afgevaardigden van de afdelingen in het gebied van dat waterschap. Bijna alle gewestelijke vergaderingen waar over programma’s en kandidatenlijsten van de waterschappen wordt vergaderd zijn op dezelfde dag georganiseerd (13 december). Dat stelt de afgevaardigden voor het probleem dat zij niet op twee (of soms meer) vergaderingen tegelijk kunnen zijn. Dit is afgestemd met het Partijbestuur. Daar komt de richtlijn vandaan dat de afgevaardigden die het betreft in principe naar de ‘eigen’ gewestelijke vergadering gaan om daar mee te stemmen. In ons geval HDSR. Voorts worden de afdelingen verzocht zoveel mogelijk plaatsvervangend afgevaardigden naar de vergadering in de andere gewesten te sturen om daar mee te stemmen over het waterschap waar hun afdeling in ligt.

Namens het bestuur PvdA gewest Utrecht,

Gert Mulder

secretaris


 

Agenda:

 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
 2. concept verslag vergadering 27 september 2014
 3. Actualiteiten uit de PS fractie
 4. Actualiteiten uit de HDSR fractie
 5. Vaststellen programma Provinciale Staten 2015-2019
 6. Vaststellen kandidatenlijst Provinciale Staten 2015-2019
 7. Vaststellen programma HDSR 2015-2019
 8. Vaststellen kandidatenlijst HDSR 2015-2019
 9. Goedkeuring lijstverbinding PS verkiezingen met Groen Links
 10. Jaarplan 2015 en Begroting 2015
 11. Rondvraag en sluiting

Volgende gewestelijke vergadering:  28 maart 2015, 10.00 uur


 

Vergaderstukken:

1 – Agenda

2 – Verslag GV 2014_09_27

5 – PvdA-programma PS2015 Utrecht versie 1.0

5b – Amendementen programma PS en WS

6 – Concept kandidatenlijst PS2015

6a – Omschrijving kandidaten PS2015

6b – Brief adviescie kandidaatstelling PS2015

7 – Verkiezingsprogramma PvdA HDSR

8 – Concept kandidatenlijst WS2015

8a – Advies kandidaatcie lijst WS2015

9 – Lijstverbinding GroenLinks

10a – Werkplan 2015 concept

10b – Begroting 2015

Waar ben je naar op zoek?