Door Rob van Muilekom op 2 juli 2016

Provincie houdt 17 miljoen over: investeren in duurzame woningen en banen voor MBO’ers

Meer ambitie en daadkracht in Kadernota 2016
Toch een gek beeld: De provincie Utrecht loopt achter met de energietransitie, de gemeenten vragen om ondersteuning bij het realiseren van meer betaalbare woningen en het huisvesten van statushouders en de tekorten bij het natuurbeheer bestaan nog echt. En tegelijk heeft Gedeputeerde Staten (GS) over 2015 een netto overschot van bijna 17 miljoen euro. De PS-fractie van de PvdA verwacht van dit college voor 2016 en komende jaren toch meer ambitie en daadkracht. Bij de discussie over de Kadernota die op 4 juli aanstaande wordt besproken en waarin het colelge vooruitblikt op haar plannen voor 2017, doen we een aantal voorstellen:

Goede luchtkwaliteit, meer en betere woningen en minder woonlasten
Hoe meer energie we gebruiken, hoe meer inspanning de omschakeling van aardgas naar schone energiebronnen kost. Energiebesparing scheelt in de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen, verbetert de luchtkwaliteit in de provincie en de gezondheid van haar inwoners. Door woningen energiezuiniger te maken kunnen bewoners gigantisch besparen op de woonlasten en de bouw en renovatie van woningen levert tevens ook veel werkgelegenheid op voor bouwvakkers en isntallatie- en onderhoudsbedrijven.. En veel extra betaalbare woningen zijn keihard nodig voor alle woningzoekenden, inclusief vluchtelingen met een verblijfsvergunning (de zogenaamde statushouders). De PvdA wil dat de provincie tenminste 2 miljoen euro extra besteedt om gemeenten te ondersteunen om meer duurzame woningen te bouwen.

Utrecht moet ook een topregio worden voor (V)MBO
Dit college richt zich veel teveel op haar wettelijke taken. Economie is niet alleen het binnenhalen van bedrijven en het stimuleren van topsectoren, maar vooral ook werkgelegenheid aantrekken voor iedereen: hoger-, én lageropgeleiden. De provincie moet dan ook een actief arbeidsmarktbeleid gaan voeren samen met de gemeenten. En dan vooral ook inzetten op meer actieve stimulering van banen voor (V)MBO-ers in voor hen kansrijke sectoren als de zorg&techniek, duurzame bouw, Ict en de creatieve industrie.
Betere samenwerking tussen ROC’s, overheid en bedrijfsleven is nodig. Zeker ook om het grote tekort aan stageplekken aan te pakken; de provincie zelf en aan haar gerelateerde instanties hebben daarin een voorbeeldrol. Maar de PvdA wil ook meer leerwerkbedrijven opzetten gekoppeld aan de provinciale taken: bijvoorbeeld in het onderhoud en beheer van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Hoewel het college zegt zich in te zetten voor deze doelgroep zien wij daar nog te weinig van terug. Daarom dienen we een motie in waarin we vragen of GS de resultaten van het gevoerde beleid inzichtelijk kan maken. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief de inzet van woordvoerder Ali Essousi op dit onderwerp.

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom

Waar ben je naar op zoek?