Door op 14 november 2015

Impressie van de PvdA Politieke Ledenraad te Amersfoort

De Politieke Ledenraad van 14 november stond in het teken van de internationale situatie. Weinig konden de organisatoren bevroeden, dat het thema niet treffender gekozen had kunnen worden, als gevolg van de tragische gebeurtenissen in Parijs.

De al geplande speech van Diederik Samsom stond dan ook volledig in het teken van deze gebeurtenissen. Diederik hield een stevig pleidooi om elkaar vast te houden. Wij blijven proberen te verbinden en wijzen de gewelddadige pogingen tot het zaaien van verdeeldheid af. Bij de discussie in de zaal werd ook gevraagd niet in de verleiding te geraken om de over te gaan tot een wij/zij discussie, waarbij wij per definitie de “good guys” zijn, maar een open mind te houden.

De vergadering hield een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Parijs.

Diederik Samsom zette vervolgens Wilma Mansveld in de bloemen als dank voor haar inzet bij een super lastige portefeuille en voor de waardige wijze waarop zij verantwoordelijkheid nam.

De leden gingen uiteen in 6 werkgroepen.

Een korte impressie deels uit de samenvattingen:

 • Rusland: geopolitiek, mensenrechten
  Deze groep had geen eenduidig antwoord, van begrip voor Poetin tot meer sancties.
 • Hoe verder met de EU na de crisis met Griekenland
  Paul Tang en onze belgische partijgenoot Frank Vandenbroeke schetsten het spanningsveld tussen solidariteit en soevereiniteit. Zij bepleitten inleveren van soevereiniteit om tot een evenwichtigere verdeling van de Europese rijkdom te komen. Het huidige politieke bestel is te star om tijdig beslissingen te kunnen nemen.
 • De oorlog in Syrië
  De consensus daar was dat samenwerking met Rusland noodzakelijk is, Assad op de korte termijn acceptabel is, maar niet permanent.
 • Vluchtelingen: warm hart, koel hoofd
  Alle landen in Europa moeten meedoen. Veel inspanning is nodig om huisvesting en integratie te realiseren.
 • Eerlijk werk over de grenzen heen
  De gebeurtenissen in de fabrieken in Bangla desj kent iedereen. In Europa zijn echter ook nog teveel voorbeelden van foute industrie. Agnes Jongerius pleitte voor meer communicatie over het aanpakken van deze misstanden.
 • Duurzaamheid en energie vanuit binnenlands perspectief
  Rolf Heynen, Een niet partijgebonden expert daagde de PvdA uit om te kiezen voor:
  Vraaggestuurd beleid vanuit de visie of aanbodgestuurd beleid vanuit de lobby
  Concrete energiedoelen meetbaar formuleren, ook op gemeentelijk niveau.
  Continu communiceren `a la Postbus 51
  Hij sloot af met de vraag: Wat gaat de PvdA morgen doen?

Bert Koenders arriveerde later vanwege overleg in Den Haag over de gebeurtenissen in Parijs. Hij meldde dat trein- en vliegverkeer extra beveiligd worden. Overleg met andere regeringen loopt nog.

Het hierop volgende motie overleg begon met bijna 30 moties. Uiteindelijk kwamen slechts een drietal moties in stemming.
De aangescherpte motie over steun aan de Palestijnen haalde het net niet. De vergadering volgde het partijbestuur op de stelling dat die motie de schuld te eenzijdig bij Israel legde.
De motie over aanwenden van ander budget dan dat van ontwikkelingssamenwerking voor opvang vluchtelingen in Europa haalde het eveneens niet. Het partijbestuur vreesde dat ouderenzorg, gezondheidszorg en politie hiervan de dupe zouden worden.
De motie over het terugdraaien van de maximumsnelheid naar 100-120 haalde het duidelijk.Na twee keer tellen zag het presidium dat ook.

Hans Spekman begon zijn afsluitende speech met een grapje over zijn gemiste kans om met 130 door de Flevopolders te scheuren en sloot de ledenraad, die als gevolg van de wederzijds soepele opstelling van bestuur en motie-indieners binnen de tijd rond was, met dank en complimenten aan deelnemers en interne en externe ondersteuners.

Veenendaal, Pierre Polderman (gewest Utrecht), Rosemary Polderman (afdeling Veenendaal)