9 mei 2017

IJzervlechters nog steeds onderbetaald

Naar aanleiding van een artikel in Trouw op 28 maart 2017 heeft de PvdA fractie in HDSR de volgende vragen gesteld:

Geacht College,

Ons hoogheemraadschap heeft verschillende grote werken onderhanden en daar komen op afzienbare termijn nog andere grote werken bij. We zijn verheugd dat ons hoogheemraadschap zo’n actief beleid voert. De burgers, hun veiligheid en gezondheid en ook het landschap zullen daar wel bij varen.

Bij alle gewaardeerde activiteiten is het zaak om de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van de mensen die dit werk moeten uitvoeren, ordentelijk te beschermen. Het feit dat onze aannemers werk uitbesteden aan onderaannemers, ZZP’ers, etc. kan onze uiteindelijke (maatschappelijke) verantwoordelijkheid niet wegnemen. Een actieve houding om misstanden te voorkomen, is gewenst. Dat dit niet altijd lukt, kunt u lezen in bijgevoegd artikel in Trouw d.d. 28 maart 2017 aangaande misstanden bij werkzaamheden in opdracht van een andere decentrale overheid.

Vandaar dat de fractie van de Partij van de Arbeid u de volgende vragen stelt:

  1. Hebt u in de contracten met aannemers nadere afspraken gemaakt hoe de verplichtingen uit de wet, de cao’s en eventuele andere afspraken in goede orde nagekomen worden?
  2. Is geregeld dat dit ook nagekomen wordt door onderaannemers en verdere contractanten?
  3. Heeft hierover overleg met de vakbonden plaats gevonden?
  4. Hoe wordt actie ondernomen door de (onder)aannemers om zorg te dragen dat deze verplichtingen worden nagekomen?
  5. Hoe bewaakt het hoogheemraadschap dat deze verplichting correct worden nagekomen?

 

Met dank voor de door u te nemen moeite,

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Jan Reerink