Inzet vanuit de provincie voor flexibele woonvormen

6 augustus 2021

De schaarste op de woningmarkt zorgt ervoor dat eenpersoonshuishoudens of gezinnen met 1 kostwinner absoluut geen kans maken om een woning te kopen. Op dit moment komt sporadische een betaalbare huurwoning vrij, waardoor de wachttijden op een sociale huurwoning alleen maar toenemen.

Als Provincie hebben wij een grote opgave om woningen te bouwen, waarvan de helft betaalbaar moet zijn. Afgelopen 2 jaar is er veel gedaan om beleid te maken en heeft Staten meerdere voorstellen vastgesteld, waar ik eerder over heb geschreven. Maar totdat deze plannen gerealiseerd gaan worden gaan er (helaas) jaren overheen. Uiteraard wil je het liefst dat iedereen een gepaste volwaardige woning heeft voor vele jaren, maar als dat niet lukt, dan is het goed om alternatieven te bedenken.

Starters en eenpersoonshuishoudens moeten zich noodgedwongen in de meest vreemde bochten wringen en zich diep in de schulden steken om aan woonruimte te komen. Arbeidsmigranten worden door huisjesmelkers bijna letterlijk uitgemolken, dan heb ik het bijvoorbeeld nog niet over de statushouders en dak- en thuislozen. Het ziet er nog niet naar uit dat op korte termijn de situatie snel zal veranderen, ondanks onze inspanningen vanuit de Provincie om te investeren en de woningbouw te versnellen!

Als we bijvoorbeeld kijken naar de Merwedekanaalzone in Utrecht zien we plannen voor een mooie groene wijk die helaas vooral betaalbaar is voor de happy few. Een rijtjeshuis van 6-7 ton is niet bepaald wat wij bedoelen met passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte.

Kijkend naar de situatie en luisterend naar de experts die met nieuwe innovaties komen lijkt het een goed idee om in te zetten op flexwonen. Tijdelijke woonvormen zullen in ieder geval tijdelijk tegemoetkomen aan de tekorten van woningen. Er zijn binnen onze provincie braakliggende terreinen, die lang wachten op de nieuwe bestemming of lege gebouwen die jarenlang onbenut blijven. Door flexibele woningen te plaatsen op deze locaties zorg je dat de ruimte goed benut wordt, maar vooral dat mensen die in nood zitten voor meerdere jaren geholpen worden en daarna verder te kunnen. Deze woningen kunnen gemakkelijk verplaatst worden naar een andere locatie en opnieuw benut worden.

Er zijn voorbeelden in het land van dit soort woonmogelijkheden, waarvan de bekendstee “The Next Habitat” in Ede is. Daarom hebben wij op 7 juli 2021, bij de bespreking van het Statenvoorstel Kadernota 2022-2025 een motie ingediend om de mogelijkheden voor flexibele woonvormen uit te zoeken en een plan hiervoor te maken. Wij verwachten van het college dat ze nog dit jaar met resultaten terugkomen naar de Staten. De motie is medeondertekend door de fracties van GroenLinks, VVD, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. De motie is met grote meerderheid aangenomen, alleen CDA en PVV stemden tegen.

Zodra er nieuws is zullen wij dat als fractie met u delen. Voor nu wens ik iedereen een fijne zomer toe, waarvan u allen in goede gezondheid van kunnen genieten!