Door op 12 maart 2014

Jaarverslag MME

Mobiliteit, Milieu en Economie

Mobiliteit
Bij knooppunt Hoevelaken is door met name vragen van de PvdA Statenfractie €15 miljoen meer beschikbaar gekomen voor bovenwettelijke maatregelen tegen overlast van verkeer (geluid en fijnstof). Uit goed overleg met een bewonersactiegroep bleek dat het een grote wens van veel mensen in Amersfoort is om een voetgangers onderdoorgang te realiseren waar de Heiligerbergerbeek onder de A28 doorgaat. Het is ons gelukt om deze stad-land verbinding tussen het park Randebroek in Amersfoort en het buitengebied van Leusden ter waarde van ongeveer €3,5 miljoen op te laten nemen in de planning voor het Knooppunt Hoevelaken.

Bij de invoering OV chipkaart heeft de PvdA vragen gesteld om ervoor te zorgen dat voor én na invoering het gebruiksgemak voor passagiers (met name de ouderen die niet zo bedreven zijn met computers) voorop stond en dat de ritprijzen in alle delen van de provincie gelijk bleven. Om een goed beeld van de OV-vraagstukken te krijgen en te houden heeft de Statenfractie regelmatig contact gehad met bijvoorbeeld Reizigersorganisatie Rover.
Daarnaast heeft de PvdA, in samenspraak met de Attje Kuiken, woordvoerder infrastructuur in de Tweede Kamer en Gerry Nalis, woordvoerder PvdA stad Utrecht, zeer kritische vragen gesteld over het nut en de noodzaak van het verkleinen van de A27 bij Amelisweerd en het verbreden van de snelweg aldaar.
Verder hebben we afgelopen jaar  een stevige bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het nieuwe Mobiliteitsplan. Fiets, e-bike en OV worden nu gelijkwaardige onderdelen van het beleid. Ter voorbereiding hebben we met diverse relevante organisaties gesproken zoals de reizigersorganisatie Rover, de Fietsersbond, Natuur en Milieu Federatie Utrecht en meerdere PvdA gemeenteraadsleden en wethouders.
Milieu
Door vragen van o.a. onze Statenfractie is er extra geld (€ 1,2 miljoen) vrij gemaakt voor maatregelen tegen geluidsoverlast in de hele provincie en vooral de stad Utrecht. Daarnaast hebben we de vinger aan de pols gehouden bij de vorming Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en zijn we opgekomen voor de medewerkers bij perikelen rond de OR. Mede door de PvdA is de positie van de OR gewijzigd en versterkt. Ook hebben we ons consequent sterk gemaakt voor het behoud van in ieder geval het huidige niveau van toezicht en handhaving.
Verder heeft de PvdA Statenfractie herhaaldelijke navraag gedaan over lichtvervuiling. Lichtvervuiling wordt nu veel meer serieus genomen dan voorheen; er zijn nu zelfs experimenten met speciale verlichting. Ook hebben we in de discussie over luchtvervuiling (vooral in en om de stad Utrecht) gezorgd dat er maatregelen worden genomen. Dit vanwege onze burgers; niet omdat het moet van Brussel. Ook hebben we meer draagvlak gecreëerd bij collegepartijen met name via GroenLinks en D66.
Bij diverse milieuonderwerpen heeft de PvdA GS scherp gehouden en aangezet tot het nemen van betere maatregelen voor het milieu. De meest succesvolle strategie bleek het bewerken van coalitiepartijen GroenLinks en D66 om daarmee via hen het college in beweging te krijgen.
Focuspunt Economie (werkgelegenheid)
Economie en werkgelegenheid zijn in 2013 concreter uitgewerkt. Het initiatiefvoorstel ‘Marktplaats voor ZPP’ers’ is ambtelijk besproken, de MBO Incubator heeft vorm gekregen, de Statenfractie heeft een bijeenkomst over de moderne maakindustrie georganiseerd en de strategische agenda van de Economic Board Utrecht is bekend.
Marktplaats voor ZZP’ers
De Statenfractie is al geruime tijd bezig om invulling te geven aan het voorstel voor een ZZP marktplaats. Het doel is om een regionaal platform op te zetten waar regionale overheidsopdrachten op worden geplaatst. Een belangrijk punt is dat de opdrachten toegankelijk moeten zijn voor ZZP en MKB.

Vertegenwoordigers van ZZP-netwerken uit de gehele regio zijn betrokken geweest bij een interessante inspiratiebijeenkomst op 17 mei 2013. Daar is het initiatief aan ze gepresenteerd en vervolgens hebben we er gezamenlijk over doorgepraat. Allen waren zeer positief over dit initiatief en hebben actief meegedacht voor een nieuw mechanisme om werk en inkomen beter te verdelen.
Afgelopen jaar heeft de PvdA fractie gezocht naar mogelijkheden om hier draagvlak voor te krijgen. Het voorstel is oorspronkelijk opgemaakt voor de ‘politieke’ weg. Aangezien het gebrek aan politiek draagvlak en de open houding van de interne organisatie is dit idee aan de provinciesecretaris gepresenteerd. De ambtelijke organisatie heeft laten weten de door de PvdA voorgestelde marktplaats in 2014 te willen oppakken.

MBO Incubator
De oprichting van de MBO Incubator is een uitvoering van de door onze fractie ingediende, aangenomen motie (werkgelegenheid voor lager opgeleiden) bij de economische visie. De MBO incubator staat in Nieuwegein en is een samenwerking met ROC Midden-Nederland, het Antonius Ziekenhuis en het bedrijfsleven. Deze incubator moet starters vanuit de MBO gaan ondersteunen. In het verleden zijn incubators vooral ingezet binnen het hoger onderwijs ter ondersteuning en begeleiding van hoger opgeleiden. Met deze MBO incubator hopen wij dat ook MBO’ers veel meer economische kansen gaan benutten op kansrijke sectoren zoals techniek en zorg.

Bijeenkomst: Moderne Maakindustrie
De PvdA Statenfractie organiseerde op 31 oktober 2013 een bijeenkomst over de moderne maakindustrie. Tot 2020 gaat de provincie ruim 17 miljoen investeren in de regionale economie. Via de Economic Board moeten kansrijke initiatieven beter benut gaan worden. Op deze avond werd besproken wat dit gaat betekenen voor de Maakindustrie in onze regio en in hoeverre we de werkgelegenheid hiermee kunnen vergroten. Als Statenfractie leggen wij de nadruk op werkgelegenheid. De provincie creëert geen banen. Je moet dus kijken naar mogelijkheden binnen de bestuurlijke rol van de provincie om werkgelegenheid te stimuleren.Interne link
Het volledige verslag staat op: www.31oktober.nl

 Economic Board Utrecht (EBU)
Dit jaar werd de strategische agenda van de Economic Board Utrecht vastgesteld. De PvdA juicht toe dat de EBU een veel breder bereik heeft dan de innovatieprojecten voorheen. Zo is er veel meer cross-over met sectoren die interessant zijn voor minder hoogopgeleiden en is de ROC ook een onderdeel van de board. Voorheen lag de focus uitsluitend op hoger onderwijs. Om de toekomstige werkwijze van de EBU nog sterker te maken heeft de PvdA hierbij de focus gelegd op werkgelegenheid aangezien de werkloosheid (inmiddels) groter wordt onder meerdere groepen (lager opgeleiden, midden- en hoogopgeleiden, jeugdwerkloosheid en ouderen).
Via een motie heeft de Statenfractie van de PvdA gevraagd om werkgelegenheid in te zetten als dé maatschappelijke behoefte/ uitdaging van dit moment. De EBU gaat straks het economische beleid grotendeels vormgeven wat inhoud dat dit het moment is om het maatschappelijke component mee te geven. Deze motie (werkgelegenheid als uitdaging van de EBU) is unaniem aangenomen. De woordvoerder van de Statenfractie op dit gebied is op 25 november 2013 langs geweest bij de EBU om met directeur Ton van Mill verder te praten over de rol van de EBU in de toekomst.