Door op 5 februari 2013

Plasterk hoort de Staten over fusie provincies

Afgelopen dinsdagavond bezocht minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk de Provinciale Staten in het provinciehuis in Utrecht. Hij wilde met de Statenleden in gesprek over het plan van het kabinet om Flevoland, Noord-Holland en Utrecht te laten fuseren tot een ‘Noordvleugel’ provincie. Dit moet het eerste van de vijf landsdelen worden waar het kabinet haar wens over heeft uitgesproken.

PvdA
De minister kreeg in Utrecht de gelegenheid om de plannen toe te lichten en om de vragen van de Statenleden te beantwoorden. De PvdA in de Staten van Utrecht heeft vooral benadrukt dat er in de afgelopen jaren al veel onderzoek is gedaan naar de situatie in de Randstad zodat we zo langzamerhand echt wel weten wat er aan de hand is en ook wel weten wat we er aan moeten doen. Uit al die onderzoeken, van Berenschot, van de Holland Acht, van de commissie Kok, van het Oeso en van de Raad voor het Openbaar Bestuur, blijkt iedere keer weer dat we onszelf in de Randstad tekort doen doordat we een onhandig en inefficiënt bestuur hebben. Teveel bestuurders die zich met van alles bemoeien waardoor de grote problemen verzanden in allerlei overlegvormen en uiteindelijk niet opgelost worden. Te denken is daarbij aan: mobiliteit, woningbouw en economische ontwikkeling.

Veel inwoners voelen zich, terecht, sterk verbonden met hun dorp, stad of streek. Die verbondenheid is echter niet vanzelfsprekend gekoppeld aan een min of meer willekeurige provinciegrens, die bovendien door de eeuwen heen nogal eens is veranderd. Daar komt bij dat inwoners nauwelijks een directe relatie met de provincie hebben.

Deze tijd vraagt, zo is wel duidelijk, om een ander en krachtiger bestuursniveau, om minder bestuurders en minder ambtenaren. Het vraagt om bestuurders die niet vooral met zichzelf en met elkaar bezig zijn, maar die over hun eigen schaduw durven heen te springen en hun eigen zetels minder belangrijk vinden dan de opgaven waar we voor staan. Dit om de patstelling te doorbreken. De PvdA in de provincie Utrecht durft dat aan en steunt daarom ook het kabinetsvoorstel om de drie provincies te fuseren.

Procedure
Minister Plasterk zal op dezelfde manier als in de Staten de komende periode nog zo’n 15 tot 20 gesprekken in de drie provincies hebben. Met bestuurders, met raadsleden, met de vertegenwoordigers van de waterschappen, maar zeker ook met geïnteresseerde burgers. In Utrecht zal dat laatste naar verwachting op 13 maart plaatsvinden. Nadat hij op die manier heel veel informatie heeft opgedaan zal hij eind maart met een ontwerp-wetsvoorstel komen dat vervolgens officieel voor inspraak beschikbaar zal komen.
Na de zomervakantie maakt hij daar dan een definitief wetsvoorstel van dat voor advies aan de Raad van State zal worden voorgelegd. In 2014 komt het dan ter besluitvorming op de agenda van de Tweede en Eerste Kamer.

Waar ben je naar op zoek?