Door Bea de Buisonjé op 20 april 2016

PvdA Motie dringt aan op snelle invoering Pharmafilter bij AMC

In een motie hebben we in de vergadering op 7 april er sterk op aangedrongen dat het Dagelijks Bestuur spoedig in gesprek gaat met het College van Bestuur van het AMC in Amsterdam. Met als doel het Pharmafilter na jaren van onderzoek en stagnerende besluitvorming nu daadwerkelijk in gebruik te nemen. Een Pharmafilter is een integraal concept voor decentrale afvalverwerking en zuivering van afvalwater en ander specifiek ziekenhuisafval in ziekenhuizen en zorginstellingen. Ziektekiemen en medicijnresten komen met het Pharmafilter niet meer in het rioolsysteem in ons milieu terecht.

Het afvalwater uit ziekenhuizen vormt een serieus en steeds groter gevaar voor de kwaliteit van het oppervlaktewater door de toenemende hoeveelheid medicijnresten, het gebruik van breed spectrum antibiotica, hormonen, contrastvloeistoffen, resistente ziekenhuisbacteriën en het gebruik van nieuwe, giftiger geneesmiddelen. Giftige medicijnresten worden niet goed door de huidige rioolwaterzuiveringen uit het rioolwater verwijderd. Onbedoeld komen deze medicijnresten zo in het buitenwater terecht en hebben ze negatieve effecten op het waterleven. Zo is uit studies gebleken dat weefselbeschadiging aan lever, nieren en kieuwen van vissen kan ontstaan.

Het Pharmafilter van het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft is sinds 2011 operationeel. In een STOWA-rapport uit 2012 werd al gesteld dat het Pharmafilter schoon water produceert met verder duidelijke logistieke voordelen en minder verpleegkundige handelingen. De hoge investering is in maximaal 7 jaar terugverdiend. Het waterschap AGV onderzoekt samen met het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) al sinds 2011 of decentrale zuivering met een Pharmafilter bij het AMC een optie is. Hierbij is zowel een basisvariant onderzocht als een langetermijnperspectief verkend. Zie ook op de site van AGV . Pharmafilter is echter niet geïnstalleerd en binnen het AMC moet nog steeds besluitvorming plaatsvinden over het ingaan van fase 2 en het voortzetten van de samenwerking.

Het Algemeen Bestuur is van mening dat milieuproblemen kostenefficiënt het beste kunnen worden aangepakt bij de bron van de vervuiling. Als uit de ervaring met het Pharmafilter bij het AMC blijkt dat het werkt zoals verwacht, zou dit een opmaat kunnen zijn voor verdere uitrol van dit Pharmafilter-concept bij de andere ziekenhuizen en zorginstellingen in ons waterschap.

De motie van het Algemeen Bestuur van AGV werd voorbereid door Reinie Kaas, duo-lid PvdA Waterschapsfractie AGV en arts, en Thijs Nell, duo-lid/commissielid van de CDA Waterschapsfractie AGV, in het dagelijks leven research-analist bij het VUmc. De motie van PvdA en CDA is medeondertekend door de coalitiepartijen VVD, WaterNatuurlijk en LTO (agrarische bedrijven).

In de Tweede Kamer werden onlangs ook schriftelijke vragen gesteld door de leden van de PvdA-Tweede Kamerfractie Jacobi en Otwin over de stand van zaken rondom projecten waarbij medicijnresten uit het water worden gezuiverd.

Waar ben je naar op zoek?