16 december 2019

PvdA wil een natuurvriendelijker en socialer voedselsysteem in provincie Utrecht

Het huidige landbouwbeleid is failliet en kent alleen nog verliezers: de boeren, de omwonenden, de natuur, het milieu en het klimaat. De grond raakt uitgeput en dieren zijn omgevormd tot productie-eenheden. De opbrengsten van de producten zijn te laag. “Betaalbaar, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel en een fatsoenlijk inkomen voor de boeren, dat is wat we willen”, licht statenlid Wilma de Boer-Leijsma toe.  

De PvdA wil dat de Provincie Utrecht, waar grond schaars is, op korte termijn concrete stappen gaat zetten in de transitie naar ‘anders boeren’ en komt daarom met een discussiestuk ‘Voedselplan Provincie Utrecht’Het stikstof-probleem en het Klimaatakkoord maken de noodzaak hiertoe alleen nog maar urgenter. In de provincie Utrecht zijn niet veel megastallen en door de overzichtelijkheid van deze provincie, kan Utrecht als pilot dienen voor het hele land. De afstand tussen stad en platteland is hier relatief klein, waardoor korte ketens sneller te organiseren zijn.  

Kampioen efficiënt produceren
Na WOII wilde minister Mansholt ‘nooit meer honger’ in Nederland: de landbouwrevolutie kwam op gang. Boeren in Nederland zijn kampioen in efficiënt produceren geworden. Het kleine Nederland exporteert meer voedsel dan veel grotere landen. Nederland is met 90,3 miljard euro de op één na grootste exporteur van landbouwgoederen van de wereld, na de Verenigde Staten. Maar op de wereldmarkt zijn de prijzen van vlees en melk zo laag, dat veel varkensboeren en melkveehouders op de dure Nederlandse grond onder de kostprijs werken. 

Boeren en natuurbeheer
De hele sector moet worden verduurzaamd en dat kan alleen met steun van de overheid. We willen goed, gezond en betaalbaar voedsel uit een sector die produceert zonder de natuur te schaden, geen (dier)ziekten verspreid, de stikstofuitstoot vermindert en dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft. Daarnaast hoort de boer een faire prijs voor zijn product te krijgen. “Het is tijd voor een nieuwe fase”, vindt Wilma de Boer-Leijsma, “De boer van de toekomst als onderdeel van het landschap, tussen en niet in plaats van de natuur. ”  

Nevenactiviteiten
De PvdA stelt de staten voor om zo snel mogelijk in kaart te brengen welke gebieden in de provincie Utrecht wel of minder geschikt zijn voor het boerenbedrijf en boeren uit te kopen in de minder geschikte gebieden, op vrijwillige basis. De  vrijgevallen grond kan dan teruggegeven worden aan de natuur of gebruikt worden voor energie- of woondoeleinden. Daarnaast wil de PvdA een ruimhartig beleid in het toestaan van nevenactiviteiten als boerenlandwinkels, een zonneveld of een gezamenlijk project voor windenergie, daar waar het kan en gewenst is. “Boeren die willen omschakelen naar circulaire, natuur-inclusieve of kringloop landbouw moeten worden geholpen met advies en financiële ondersteuning”, vindt Wilma de Boer-Leijsma.  

 In de openbare commissie Ruimte Groen en Water van Provinciale Staten Utrecht op 8 januari om 9.30 uur wordt dit onderwerp besproken. Publiek en insprekers zijn welkom.