Door op 16 maart 2014

Werkplan 2014 – Commissie Ruimte, Groen en Water

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

De PvdA legt in lijn met ons verkiezingsprogramma, de prioriteit bij wonen (voldoende betaalbare woningbouw, binnenstedelijk bouwen en woningbouwlocaties volgens de al gemaakte afspraken), werken (voldoende werklocaties, die zijn er gezien de huidige leegstand), en groen (prioriteit bij groen rond de steden, afmaken EHS). Ook vinden wij dat er grenzen gesteld moeten worden aan de uitbreidingsmogelijkheden van agrarische ondernemers (geen megastallen), en dat er voldoende mogelijk geschikte locaties voor windmolens aangewezen moeten worden, om zo de afgesproken beleidsdoelen voor duurzame energie te kunnen halen.

Begin 2014 komt er een partiële herziening op de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de bijbehorende verordening (PRV). Halverwege het jaar komen de visies voor Recreatie om de Stad (RODS) en natuurbeheer in de Staten. Wij zullen rond die tijd, in samenwerking met het gewestbestuur (Yvon Horsten), één of meer acties organiseren, in de vorm van een bijeenkomst of een actie in het veld. Om zo de aandacht op deze onderwerpen te vestigen en steun te krijgen.

Hart van de Heuvelrug

Medio  2014 wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend met Zeist en Soest, waarin een ieder voor een derde risico draagt. De provincie heeft bijgedragen door de rente inkomsten van 4% naar 0% te verminderen (de rekenrente i.v.m. voorfinancieren) . Wij steunen deze verlaging en zijn dan ook blij dat Zeist en Soest de risico’s willen dragen. Het negatieve scenario was geweest dat de provincie alles had moeten betalen, en dat is niet terecht.

Delta programma provincie Utrecht

Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2014 als bijlage bij de Rijksbegroting uitgekomen. Via het Deltaprogramma wordt toegewerkt naar Deltabeslissingen. Vanuit de provincie Utrecht zet het Deltaprogramma mede in op een hoger beschermingsniveau voor de dijken langs de Neder-Rijn en Lek en een andere status van de keringen langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal om grootschalige dijkversterkingen te voorkomen (‘Waterveiligheid Centraal Holland’) en een aantal maatregelen om Utrecht minder kwetsbaar te maken tegen langdurige droogte. Aan de andere kant vindt de PvdA waterveiligheid zeer belangrijk en staat de Statenfractie voor de veiligheid van de Utrechtse bevolking. Daarnaast volgt de PvdA Statenfractie het Deltaprogramma en zal met de waterschappen bespreken om dit onder de aandacht te brengen bij belanghebbenden in 2014.

Groen dicht bij Huis

De PvdA hecht veel waarde aan goede groenvoorzieningen dicht bij, en rondom de stad. Het gaat in deze echter niet alleen om de flora, maar ook om de fauna. Wilde dieren zoals herten en wilde zwijnen komen voor in onze natuur en deze dieren zorgen soms voor enige overlast. De PvdA is daarom voorstander van een zorgvuldig wildbeheer en vind dat er niet klakkeloos dieren moeten worden afgeschoten: wilde dieren zijn namelijk onderdeel van de natuur en daarom moet er naar andere oplossingen worden gezocht. Oplossingen zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de eco-structuren binnen de provincie Utrecht. Daarom is de PvdA Statenfractie voorstander van het aanleggen van onder andere meer ecoducten. Deze ecoducten zullen zorgen voor meer biodiversiteit en een natuur die beter in balans is in een zo dicht bevolkte provincie als Utrecht. In aanloop naar de komende Provinciale statenverkiezingen is de PvdA Statenfractie voornemens een fietsslinger te organiseren door de Utrechts recreatiegebieden.

Ruimtelijke Agenda gemeenten

De PvdA Statenfractie zal in gesprek gaan met bestuurders en fracties in verschillende gemeenten om de ruimtelijke agenda’s te bespreken. Dit i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

 

Contactbijeenkomsten

De PvdA Statenfractie houdt contact met veel verschillende groepen in de provincie Utrecht. Zo houden wij contact met de PvdA raadsleden, met de vertegenwoordigers bij de waterschappen, met de maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld de natuurorganisaties (o.m. Landschap Erfgoed Utrecht, NMU, SBB, Natuurmonumenten, Utrechts landschap), met verschillende burgerinitiatieven, en gaan wij op werkbezoek. Daarnaast gaat de fractie, in samenwerking met het gewestbestuur regelmatig op bezoek bij moskeeën, stichtingen en verenigingen. Ook willen we meer deel nemen aan landelijk of gemeentelijk canvassen in de rayons.

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen we nagaan waar juist op ruimtelijk terrein aanknopingspunten liggen om (aankomende) gemeenteraadsleden in hun campagne te ondersteunen. En vervolgens meedoen met de campagne!