Door op 16 maart 2014

Werkplan 2014 – Commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur

Focuspunt Wonen

De PvdA wil deze statenperiode 4000 betaalbare woningen in de provincie realiseren. Dat willen we doen door o.a. leegstaande kantoren en ander vastgoed om te bouwen tot woningen voor starters, ouderen en studenten. Daarnaast zullen we het college van GS op de hielen blijven zitten om de 10 miljoen uit het collegeprogramma voor Wonen, ook daadwerkelijk ingezet te krijgen. Na de succesvolle hiertoe door de PvdA-fractie georganiseerde bijeenkomst over het lostrekken van de woningmarkt medio 2013, gaan we begin 2014 de ideeën die we daar als PvdA uithalen middels een notitie voorleggen aan GS en PS. We zetten daarbij in op concrete maatregelen die helpen de beweging in gang te zetten. Daarbij gaat het om typologie, locatie en voorzieningen.

De PvdA blijft voorstander van het verstrekken en stimuleren van starterleningen en het realiseren van 30% sociaal in ieder bouwplan. De fractie houdt bij de vaststelling van de PRS vast aan het toevoegen van 68.000 woningen in de provincie, primair binnen de rode contouren. De groene contouren rondom de woonlocaties zijn en blijven belangrijk voor o.a. behoud van het landschap en recreatiedoeleinden.

De concretisering van onze plannen willen we samen met deskundigen uit het veld, partijgenoten (Kamerleden, wethouders en raadsleden, GOA-U, gewestbestuur) e.a. oppakken. Daarbij denken we in eerste instantie niet aan vaste werkgroepen, maar thematische bijeenkomsten. De drie verkiezingen (voor gemeenteraden, Europa en Provincie) in 2014 en 2015 maken het voor de PvdA mogelijk om dwarsverbanden aan te leggen tussen de bestuurslagen en het thema Wonen beleidsmatig en publicitair te claimen.

 

 

Cultuur, Welzijn en Sport

Het is belangrijk dat iedereen maximaal in de samenleving kan meedoen. De Provincie kan daarbij een ondersteunende rol vervullen. Op het gebied van Sport had de Provincie traditioneel een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van beweging voor m.n. jongeren. Dat is met het coalitieakkoord helaas komen te vervallen. De PvdA wil de mogelijkheden verkennen om hier toch weer een rol te spelen. De komst van een belangrijk sportevenementen naar Utrecht, de Tour de France in 2015, kan hier een goede kapstok voor zijn. Het is goed voor de (internationale) uitstraling van Utrecht en het draagt bij aan het sportklimaat in stad en regio. De PvdA is er een voorstander van dat – naast de bijdragen van gemeente Utrecht en partners – ook de Provincie een financiële bijdrage aan de Tour de France in Utrecht levert.

 

Ook in 2014 zullen we als Statenfractie intensief contact onderhouden met de Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid. Woordvoerder Kasper Driehuijs onderhoudt traditioneel de contacten en woont de vergaderingen veelal bij, maar ook andere fractieleden zullen in hun portefeuilles het contact zoeken en onderhouden.

 

Cultuur geeft kleur aan het leven en is bovendien een niet te onderschatten economische factor. Het culturele klimaat is een belangrijke vestigingsfactor voor mensen en bedrijven en heeft grote toeristische aantrekkingskracht. Hoewel we het met cultuurbeleid zelf anders dan de coalitie (lees: meer) zouden doen zijn we blij dat het cultureel erfgoed de uitzondering op de regel is. En dat is hard nodig want er is in de Provincie Utrecht een restauratieachterstand van ruim 50 miljoen euro op onze vele monumenten. De PvdA maakt zich daar zorgen over en steunt dan ook het beleid met betrekking tot de zogenaamde erfgoedparels. Hierbij worden locaties met een bijdrage van de Provincie Utrecht opgeknapt. Voorwaarde daarbij is voor de PvdA wel dat er op basis van transparante criteria gekomen wordt tot een selectie van objecten die het hardst aan restauratie toe zijn en dat deze ook toegankelijk zijn voor het publiek. Ook in 2014 maken we ons daar hard voor.

 

De provincie heeft door de gewijzigde archiefwet een nieuwe verantwoordelijkheid gekregen voor de provinciale archieven. De PvdA is er een voorstander van dat de Provincie niet alleen financieel maar ook bestuurlijk participeert en toetreedt tot de gemeenschappelijke regeling met het Rijk en de stad Utrecht in Het Utrechts Archief.

 

Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. En dat merken we, gemeenten gaan al steeds meer aan de slag met de Jeugdzorg, om ervaring op te doen en te experimenteren met nieuwe werkwijzen. Dat ondersteunen we van harte. Vanuit de warme overdracht die we bepleiten, kijken we mee met gemeenten en horen van hen graag wat we als provincie in dit proces kunnen betekenen.

Daarom gaan we ook in 2014 in gesprek met wethouders en raadsleden, bouwen we de vakgroep verder uit en werken we aan het borgen van cliëntenparticipatie. Daarnaast blijven we als provincie natuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg in 2014. Daarom volgen we nauwlettend het verloop van de wachtlijsten en de ontwikkelingen op het gebied van nazorg.

 

Activiteiten

De vakgroep (bestaande uit ruim 20 personen) is in 2013 twee keer bij elkaar geweest. Begin 2014 komt de vakgroep weer bij elkaar. Dit jaar zullen we nagaan hoe de vakgroep PvdA raadsleden kan bijstaan bij hun nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg. In 2014 hebben we reeds een zeer goed bezochte bijeenkomst georganiseerd van de vakgroep Jeugdzorg in combinatie met een grote groep (beoogd) PvdA raadsleden in de provincie Utrecht. Deze bijeenkomst belichtte de verschillende facetten van de Jeugdwet, denk daarbij aan bijvoorbeeld de instellingen zoals Bureau Jeugdzorg Utrecht waarvan de rol in 2015 flink zal gaan veranderen, of de kant van de ontvangers van jeugdzorg, die op avonden als deze graag bereid zijn hun verhaal te doen. Bijeenkomsten als deze zullen we in 2014 blijven organiseren zodat onze doelstelling van een ‘warme’  overdracht van jeugdzorg naar de gemeenten, die daar op voorbereid zijn, kan worden gerealiseerd. Verder blijven we ook in 2014 met cliënten in gesprek gaan en spannen we ons daarbij in om ook de nieuwe raadsleden bij deze gesprekken te betrekken.