Door op 3 oktober 2013

Willibrord van Beek nu echt in functie

Vanaf 15 september is Willibrord van Beek de nieuwe Commissaris van de Koning in Utrecht. Afgelopen maandag, 30 september, zat hij voor de eerste keer de vergadering van Provinciale Staten voor. Geen eenvoudige start want op de agenda stonden een paar lastige onderwerpen. Maar ongetwijfeld dankzij zijn langjarige politieke en bestuurlijke ervaring wist hij op ontspannen wijze, met op de juiste momenten een kwinkslag de 47 Statenleden soepeltjes door alle agendapunten heen te loodsen.

De volledige agenda van de vergadering is terug te vinden op de website van de provincie, desgewenst is daar ook het videoverslag te bekijken. De volgende agendapunten wil ik hier desondanks kort benoemen.

De fusie van Utrecht, Flevoland en Noord-Holland

Na wat inleidende opmerkingen begon de vergadering pas echt met het debat over de fusie van de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. De PvdA in de Staten is voorstander van die fusie omdat daarmee een sterker openbaar middenbestuur zal ontstaan, met minder kosten. Een aantal andere partijen is tegen de fusie. Gedebatteerd werd over een door Gedeputeerde Staten voorgestelde zienswijze op het wetsvoorstel, waarin weliswaar nogal wat bedenkingen werden genoemd, maar waarin tegelijkertijd de bereidheid werd geuit om in een open en constructief overleg tot verbeteringen te komen. De zienswijze is uiteindelijk zonder wijzigingen en unaniem aangenomen, waarbij overigens niemand echt blij keek. De tegenstanders hadden graag steviger “tegen gehangen”, de PvdA had graag een positievere zienswijze gehad.

Toch is het wel zo dat met deze zienswijze de mogelijkheid wordt gecreëerd om er in een goed overleg tussen provincies en minister uit te komen. De PvdA ziet dat zonder meer als een positieve uitkomst. Aardige bijkomstigheid van het debat was ook dat, doordat de VVD daarover van mening veranderde, het zinloze en dure referendum over deze fusie (slechts één provincie doet mee, de provincies beslissen uiteindelijk niet over de fusie, het kost bijna een miljoen euro, het heeft niets met gemeenteraadsverkiezingen te maken) geen meerderheid meer had en werd weggestemd. Dat scheelt een hoop geld en veel gedoe volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen! De PvdA heeft vanaf begin af aan tegen een dergelijk referendum gestemd.

De Zonatlas

Daarna kwam een initiatief van GroenLinks, de Zonatlas, aan de orde. Het aardige van zo’n Zonatlas is dat burgers heel gemakkelijk via het internet kunnen zien of hun dak geschikt is voor zonnepanelen en in hoeveel jaar de investering kan worden terugverdiend. De hoop is dat daardoor meer mensen zonnepanelen zullen aanbrengen. Het nadeel van deze Zonatlas was dat er al veel van dit soort atlassen zijn en dat het dus de vraag is wat het nog toevoegt. Het kost tenslotte wel € 100.000,-. Met de toezegging dat eerst nog gekeken wordt of er echt sprake is van meerwaarde van deze provinciale Zonatlas zijn we als PvdA uiteindelijk toch akkoord gegaan.

Het Groene Hart

Een buitengewoon kritisch rapport van de Randstedelijke rekenkamer over Het Groene Hart was het volgende gespreksonderwerp. De Randstedelijke Rekenkamer had onderzocht in hoeverre de betrokken provincies eigenlijk wel grip hebben op de ontwikkelingen in dat gebied. Dat blijkt zwaar tegen te vallen! De PvdA vond samen met de SP dat alle aanbevelingen van de Rekenkamer integraal door GS moesten worden overgenomen. Het gaat immers om een prachtig gebied dat erg belangrijk is voor de Randstad en het is van het grootste belang dat de overheid scherp in de gaten houdt wat daar gebeurt. Een motie die dat voorstelde haalde het uiteindelijk echter niet, de meeste andere partijen namen genoegen met een wat minder zware tik op de vingers van GS.

Economic Board Utrecht

Op 31 oktober 2012 is de Economic Board Utrecht opgericht. Een organisatie met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio Utrecht. De Economic Board Utrecht is opgericht om de economie van Utrecht verder te brengen. Dat lukt beter als ondernemingen, overheden en kennisinstellingen samenwerken. De Economic Board Utrecht zorgt voor verbinding en bundeling van al aanwezige krachten en bouwt aan een regionaal netwerk. De PvdA vindt het belangrijk dat vooral het regionale aspect aandacht krijgt en heeft bij dit agendapunt daartoe een motie ingediend die vervolgens met algemene stemmen werd aanvaard.

Interpellatiedebat declaraties Gedeputeerde Staten

Het laatste agendapunt van de vergadering betrof een ingelast interpellatiedebat over de onkosten die Gedeputeerde Staten declareren. De SP had twijfels over de noodzaak van een aantal uitgaven (bezoek FC-Utrecht, speechtrainingen, operabezoek), over de hoogte ervan en vroeg zich af of de gedeputeerden die uitgaven niet gewoon zelf konden betalen. Altijd toch weer een bijzondere discussie, we hebben er in de Staten eerder over gesproken, hij raakt direct aan de persoonlijke integriteit van mensen. De PvdA vindt het overigens volstrekt vanzelfsprekend dat als je betaald wordt met overheidsgeld, je sober bent en volledig transparant over je uitgaven. De onkosten die GS maken worden overigens elk kwartaal aan Provinciale Staten toegestuurd en zijn ook in te zien op de website van de provincie. De PvdA wil graag af van discussies over de vraag of een lunch nou €17,50 mag kosten of dat €12,50 ook genoeg is, maar wil wel dat het gesprek over bestuurlijke integriteit met een zekere regelmaat en in alle openheid gevoerd wordt. De PvdA heeft daarom aan dhr. Van Beek, als voorzitter van zowel GS als van PS gevraagd om dit gesprek op te starten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het opstellen van een nota Bestuurlijke Integriteit die vervolgens in PS en in GS besproken wordt. Dhr. Van Beek heeft dit, weliswaar heel voorzichtig, toegezegd. De PvdA is blij met deze toezegging, maar zal er uiteraard op toezien dat een en ander op afzienbare termijn ook inderdaad wordt opgepakt.