Door Frans van Bork op 17 september 2015

PvdA in college Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Op een totaal van 30 zetels heeft de PvdA drie vertegenwoordigers in het HDSR: Jan Reerink, Frans van Bork en Constantijn Jansen op de Haar. Van meet af aan hebben zij zich ingezet om te kunnen deelnemen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. En dat is gelukt!

De afdelingsafgevaardigden in het PvdA-gewest hebben schriftelijk akkoord gegeven aan deelname van de PvdA in het college van het HDSR.

Daarom kon op woensdag 27 mei 2015 het beleidsakkoord van de deelnemende partijen aan het nieuwe college van het waterschap met instemming van de PvdA worden vastgesteld in het algemeen bestuur van het HDSR.

De deelnemende partijen zijn: Water Natuurlijk (6 zetels), CDA (3 zetels), PvdA (3 zetels), de Geborgden (7 zetels afkomstig van Landbouw, Natuur en Economie).

Jan Reerink, fractievoozitter
We zijn er trots op dat we bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen dragen in het waterschap. Onze fractievoorzitter Jan Reerink verwoordde de PvdA-stemming in de vergadering als volgt: “Het beleidsakkoord draagt de kleuren van ons verkiezingsprogramma: rood (kwijtscheldingsbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen), groen (brede aanpak en duurzaam) en blauw (veel aandacht voor stedelijk water)”.

Constantijn Jansen op de Haar: Hoogheemraad namens de PvdA
Diezelfde avond zijn de nieuwe hoogheemraden voor de periode 2015 – 2019 benoemd door het algemeen bestuur van het waterschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden bestaat de komende bestuursperiode uit de hoogheemraden Guus Beugelink (Water Natuurlijk), Bernard de Jong (CDA), Constantijn Jansen op de Haar (PvdA), Bert de Groot (fractie Geborgden Landbouw, Natuur en Economie) en dijkgraaf Patrick Poelmann. 

Alle hoogheemraden zijn met vrijwel 100% stemmen vóór gekozen door het algemeen bestuur. Dus ook door de partijen, zoals de VVD en Partij van de Dieren die geen zitting hebben in het college. 

Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord van het nieuwe college heeft als motto ‘Bewust leven met water in een veilige,gezonde en prettige leefomgeving’. Daarbij neemt het college zich voor het proces dat door het vorige bestuur is ingezet voort te zetten. Het college streeft naar een gematigde tariefontwikkeling.

Vier projecten met grote uitdagingen vragen de komende jaren extra aandacht:

  • Heel Holland veilig tegen overstromingen (o.a. versterking Lekdijk);
  • Zoetwater voor West-Nederland;
  • Gekanaliseerde Hollandsche IJssel;
  • Nog beter gezuiverd afvalwater voor Utrecht (vernieuwing rioolwaterzuivering).

 

Portefeuilleverdeling
Het college heeft de portefeuilles verdeeld naar gebied, kerntaak en project.

De belangrijkste onderwerpen zijn per collegelid:

  • Guus Beugelink (WN): oostelijk gebied, waterkwaliteit, duurzaamheid en mvo (maatschappelijkverantwoord ondernemen);
  • Constantijn Jansen op de Haar (PvdA): stedelijk middengebied, zuiveringsbeheer, project Nog beter gezuiverd afvalwater voor Utrecht;
  • Bernard de Jong (CDA): noordelijk veenweidegebied, financiën en belastingen, project Zoetwater voor West-Nederland;
  • Bert de Groot (Geborgden Landbouw, Natuur en Economie): zuidelijk veenweidegebied (Lopikerwaard), regionale waterkeringen, project Gekanaliseerde Hollandsche IJssel;
  • Patrick Poelmann (dijkgraaf: primaire waterkeringen, calamiteiten, project Heel Holland veilig tegen overstromingen.

 

We zijn uitermate tevreden met deze portefeuilleverdeling, omdat we ons als PvdA vooral al hadden willen richten op stedelijk gebied en energiezuinig zuiveringsbeheer. Dat zijn immers twee van de hoofdprioriteiten van ons verkiezingsprogramma.

Graag feliciteren we daarom Constantijn met deze fraaie benoeming.

We wensen hem echter bovenal veel succes met zijn portefeuille.

 

Meer informatie?
Het coalitieakkoord en de verdeling van de portefeuilles zijn te raadplegen op de website van het waterschap, www.destichtserijnlanden.nl.

Frans van Bork

Frans van Bork

Ik ben Frans van Bork uit Woerden. In mijn dagelijks leven ben ik bestuursadviseur bij de gemeente Den Haag voor Europese zaken. Een groot aantal jaren ben ik actief geweest als voorzitter van de PvdA-afdeling Woerden en later als lid van het Gewestbestuur. Graag heb ik mij kandidaat gesteld voor de PvdA-lijst voor de waterschapsverkiezingen

Meer over Frans van Bork